2

ഫേസ്ബുക്കില്‍ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍ നീക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ


COMMENT