20160306_052246

എല്ലാ ദിവസവും ഭഗവാനെ ഞങ്ങള്‍ അങ്ങോട്ടു പോയി കാണുകയാണ് പതിവ്. പക്ഷേ, വര്‍ഷത്തിലൊരിക്കല്‍ ഭഗവാന്‍ ഞങ്ങളെ കാണാന്‍ ഇങ്ങോട്ടു വരും


COMMENT