മാറ്റം

ജീവിതത്തില്‍ മാറ്റമില്ലാത്തത് എന്താണോ, അതാണ് മാറ്റം.

change

മാറില്ലെന്ന് ഒരാള്‍ എത്ര ശഠിച്ചാലും കാര്യമില്ല.
സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മര്‍ദ്ദം മാറ്റം പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കും.
മാറ്റം നല്ലതിനാവാം, അല്ലാതെയുമിരിക്കാം.
മാറ്റത്തെ ഭയക്കാതിരിക്കുക.
നല്ലതു പ്രതീക്ഷിക്കുക.
എങ്കില്‍ മാറ്റം നല്ലതു വരുത്തും.

change

എല്ലാം മാറ്റി മറിക്കാതെ പുതുനാമ്പിന് വഴിയൊരുങ്ങില്ല.
അതിനാല്‍ മാറ്റം അനിവാര്യമാണ്.

മാറ്റുവിന്‍ ചട്ടങ്ങളെ
സ്വയമതല്ലെങ്കില്‍
മാറ്റുമതുകളീ നിങ്ങളേ താന്‍

Print Friendly, PDF & Email

STORY TRACKER


COMMENT