കണ്ണന്‍റെ ആദ്യ വിഷു…

1

എല്ലാവര്‍ക്കും ഹാര്‍ദ്ദമായ വിഷു ആശംസകള്‍!!!

വീട്ടുമുറ്റത്തെ കണിക്കൊന്ന വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം പൂത്തു, വരാനിരിക്കുന്ന നല്ല കാലത്തിന്റെ സൂചന പോലെ.. കണ്ണനു വേണ്ടി ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ, പ്രകൃതി ഈ പൂക്കണി ഒരുക്കിയത്..

Print Friendly, PDF & Email

STORY TRACKER


COMMENT