ഇടനിലക്കാർ പുറത്താകുമ്പോൾ..

 • 11
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 1
 •  
  17
  Shares

2

സഞ്ജു ടി. റാഫേൽ

സ്നേഹവും മാനവികതയും സാഹോദര്യവുമെല്ലാം പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴും ഏതാണ്ടെല്ലാ മതങ്ങളുടെയും നിലനില്പ് ഫാഷിസത്തിലൂന്നിയാണെന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നു..

ഒല്ലൂരിലെ സഞ്ജു ടി. റാഫേൽ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടായ അനുഭവം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പുതിയ ഉദാഹരണം. അനീതിക്കു വഴങ്ങാതിരിക്കാൻ പള്ളിയെയും പട്ടക്കാരെയും വേണ്ടെന്നു വെയ്ക്കാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു.

Sanju T Rapheal എഴുതുന്നു:

Hi Everyone,

I am overwhelmed by the love and support of thousands of people from all walks of life. The last one day restored my faith in humanity.

A Few people who are related to church authorities are spreading many rumours related to this issue. So I think I should clear the air.
Rumour 1: We filed a case to stop the Fireworks.

Fact: We never filed a case for stopping Fireworks. We just asked high court to make sure that Fireworks are being conducted by the Supreme court guidelines.

Rumour 2: Only my family filed case because we want to defame church.

Facts: Initially 8 families(including our family) in this locality who are affected by the Fireworks have filed a civil case in 2013.
Case number:O.S 4954/2013.

Church threatened each of these families by different means and made them inactive. The case is still pending in the court. 
Criminial case number: CMP 5676/2014.

Human Rights case number: HRMP No.4232/2015/TSR
Ollur Police station Crime Number: 2030/2014.

For this particular case, we have all the documents and orders related to the regulation of fireworks at Ollur Parish Church Festival.
From The Prime minister’s office, 
Chief Minister’s Public Grievance Redressal Cell Secretariat, TVM,
The Deputy Chief Controller of Explosives, Ernakulam,
Chief Controller of Explosives, Nagpur,
Church blatantly violated all these orders and conducted fireworks again.

Rumour 3: When bishop house asked to meet us, we din’t go
Facts : We went to Bishop house twice. First meeting with Vice Chancellor Mathew Kuttikottayil and Second meeting with Assistant Bishop Raphael Thattil.

Few dialogues by Assistant Bishop of Thrissur Arch Diocese .
“First you withdraw the case. After that we will consider about marriage. If you don’t withdraw the case, your family will not be able to live peacefully. Once you withdraw the case, people might Celebrate and burst firecrackers in front of your house and might throw few crackers inside your compound. You don’t need to respond.Church can’t conduct fireworks with the help of normal people like you. Church needs goons to conduct fireworks. So we support them.”

My family decided to not give them a chance to celebrate.
Plot by church Priest:
For a christian wedding lot of formalities and approvals are involved. At each stage, we got all the approvals from the priest as usual. I have all the church related documents signed by parish Vicar Fr. Noby Ambookken with the stamp of Ollur Forane Church on Nov 11th 2015 itself.

According to that we and finacee’s family made all the arrangements from booking flight tickets to printing wedding invitations. At the last moment Church Priest told that they wont allow us to conduct wedding at Church unless we withdraw the case.

Later we came to know that it was a well crafted plan by the Priest and the authorities. They wanted to pressurize at the last moment so that we have no other option and withdraw the case.

Bishop Joseph Pastor Neelankavil( Ex Sagar Bishop) had agreed to solemnize the marriage. But Our Parish Priest asked him not to come for the marriage under any circumstances.

Church gave us an option to conduct the marriage smoothly if we withdraw the case. But we opted the other option for my marriage.
Friends, Marriage preparations are going on. 

Cheers

1

ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പള്ളികളിലും മസ്ജിദുകളിലുമൊക്കെ ദൈവത്തെ ചില്ലറ വില്പനയ്ക്കു വെച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ മുഖത്താണ് സഞ്ജു അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ ദൈവത്തെ തള്ളിപ്പറയുകയല്ല അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്. മറിച്ച് തനിക്കും ദൈവത്തിനുമിടയിൽ നിൽക്കുന്ന ഇടനിലക്കാരെ ഒഴിവാക്കുകയാണ്. നീതിയുടെ വഴിയിൽ ദൈവവും അവനു പ്രിയപ്പെട്ടവരും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അനീതിയുടെ വഴിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ കച്ചവടം നടത്തുന്ന ഇടനിലക്കാരും.

ഈശ്വരോ രക്ഷതു.


 • 11
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 1
 •  
  17
  Shares
 •  
  17
  Shares
 • 11
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 1

COMMENT