ചരിത്രം തിരുത്തുന്നവര്‍!!!

VIEWS 58,245 നീട്ട് ഇംകിരസു പഠിപ്പാന്‍ മനസ്സുള്ള ആളുകളെ ധര്‍മ്മത്തിനായിട്ടു അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നതിനു പിടിപ്പതായിട്ടുള്ള ആളിനെ ഇവിടെ ആക്കിട്ടില്ലാഴികക്കൊണ്ട് ഇപ്പോള്‍ ആവകയ്ക്ക് നാഗര്‍കോവിലില്‍ പാര്‍ത്തിരിക്കുന്ന മെസ്തര്‍ റാബര്‍ട്ടിനെ ആക്കിയാല്‍ ജാഗ്രതയായിട്ടു ഇംകിരിസു അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നതാകക്കൊണ്ടും അതിന്മണ്ണം മെസ്തര്‍ റാബര്‍ട്ടിനെ ആക്കി മാസം ഒന്നിനു രൂപാ 100 വീതം പതിവില്‍ക്കൂടി എഴുതിക്കൊടുപ്പിച്ചു ഇംകിരസു അഭ്യസിപ്പിച്ചു കൊള്ളത്തക്കവണ്ണം നിദാനം വരുത്തിക്കൊള്ളുകയും വേണം എന്നു ഇക്കാര്യം ചൊല്ലി 1009-ാം മാണ്ടു മിഥുനമാസം 10നു ദിവാന്‍ ശേഷാപണ്ഡിതര്‍ സുബ്ബരായര്‍ക്കു നീട്ടു എഴുതി വിടൂ എന്നു തിരുവുള്ളമായ…