ശ്രുതിതരംഗം

VIEWS 515 എന്റെ സഹപാഠിയും പ്രിയ സുഹൃത്തുമായ ബി.എസ്.രാജേഷ് അവന്റെ സുഹൃത്തായ ആര്‍.ശ്രീകേഷുമൊത്ത് തയ്യാറാക്കിയ ഹ്രസ്വചിത്രമാണിത്. ശരിക്കുമൊരു ചെറിയ ചിത്രം -‘ശ്രുതിതരംഗം’. കാണുക.. പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക… ശ്രുതിതരംഗം