ഭരണഘടന

VIEWS 1,182 ഒരു ഭരണഘടന കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ…. …കീറിപ്പഠിക്കാമായിരുന്നു!!! തിരുവനന്തപുരത്തും ഭരണഘടന കീറാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം. ഇവിടെ കീറുമ്പോൾ രാജ്യദ്രോഹമെന്നു പറഞ്ഞു വന്നേക്കരുത്. ഗ്വാളിയോർ വരെ പോകാൻ വല്യ ചെലവാ.. ———————- രാജ്യസ്നേഹമെന്നു പറയുന്നത് രാജ്യത്തെ ഭരണഘടനയ്ക്കും നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയ്ക്കും വിധേയരായി സഹജീവികൾക്കൊപ്പം സഹവർത്തിത്വത്തോടെ ജീവിക്കുന്നതാണെന്ന് ആരെങ്കിലും ഒന്നു പറഞ്ഞുകൊടുക്കൂ…