പ്രോട്ടോക്കോള്‍!!!

VIEWS 1,486 രാഘവാ.. രാഘവോ… രാാാ ഘ േേേേേേവാാാാാാ…. ബെര്‍തെ ആ ചെക്കനോടു കളിക്കാന്‍ പോണ്ട ട്ടോ!! കോയിക്കോട്ടുകാരെല്ലാം കൂടി അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വീട്ടിലിരുത്തും!! പ്രോട്ടോക്കോളാണത്രേ പ്രോട്ടോക്കോള്‍.. പ്രോട്ടോക്കോള്‍ പ്രകാരം ഞങ്ങള്‍ ജനങ്ങളാണ് ഏറ്റവും മുകളില്‍. അതു മറക്കണ്ട. ഞങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടാത്തവരെ എടുത്തു മറയത്തു കളയും. പാര്‍ട്ടിക്കാര്‍ മാത്രം വോട്ടു ചെയ്താല്‍ ജയിക്കില്ല രാഘേേേേവാാാാ… ജനങ്ങളുടെ വോട്ടും വേണം…. നല്ലവര്‍ക്ക് കാലമില്ല എന്നു വരുന്നത് നാട്ടിനു നല്ലതല്ല… #A Shynamol_Kollam #Prasanth Nair_Kozhikode