അബദ്ധത്തിന്റെ പരിധി

ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവുമധികം പ്രചാരമുള്ള ഭാഷാ ദിനപത്രമായ മലയാള മനോരമയ്ക്ക് ഇങ്ങനൊരബദ്ധം ശരിക്കും പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ? അതിന്റെ ലക്ഷോപലക്ഷം വായനക്കാരിൽ ഒരുവൻ അല്ലാത്തതിനാൽ ഈയുള്ളവന് അറിയില്ല.

മൂന്നു ദിവസം മുമ്പ്, അതായത് ഡിസംബർ മൂന്നിലെ കഥയാണ് …

അബദ്ധത്തിനൊക്കെ ഒരു പരിധിയില്ലേഡേയ് ???!!!

1

STORY TRACKER


One Comment Add yours

  1. Hakeem Nvm says:

    മഞ്ഞരമ യല്ലേ ഇതിലപ്പുറവും പ്രതീക്ഷിക്കാം

COMMENT