അബദ്ധത്തിന്റെ പരിധി

ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവുമധികം പ്രചാരമുള്ള ഭാഷാ ദിനപത്രമായ മലയാള മനോരമയ്ക്ക് ഇങ്ങനൊരബദ്ധം ശരിക്കും പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ? അതിന്റെ ലക്ഷോപലക്ഷം വായനക്കാരിൽ ഒരുവൻ അല്ലാത്തതിനാൽ ഈയുള്ളവന് അറിയില്ല.

മൂന്നു ദിവസം മുമ്പ്, അതായത് ഡിസംബർ മൂന്നിലെ കഥയാണ് …

അബദ്ധത്തിനൊക്കെ ഒരു പരിധിയില്ലേഡേയ് ???!!!

1

Print Friendly
Advertisements

Content Protection by DMCA.com

9847062789@upi

 

COMMENT